Urząd Gminy Inowłódz


LIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-09-29 13:03:02

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Inowłódz za rok szkolny 2021/2022
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w I półroczu 2022 roku
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2022 r.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz 2021-2030 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz w Gminie Inowłódz - rejon Fryszerka Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na LIII sesji Rady Gminy Inowłódz.
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live