Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie

sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-09-05 10:09:27

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz § 27 ust.2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą nr 370/02 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 paz'dziernika 2002 r. Rady Miejskiej w Kłodawie (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 15 kwietnia 2013 r., poz.2895) zwołuję na dzien': 5 września 2022 r. na godz. 10.00 w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie LXI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kłodawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnos'ci. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budz=etowej na 2022 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad sesji
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live