Urząd Gminy Węgierska Górka


XXXI Sesja Rady Gminy Węgierska Górka

Węgierska Górka
2022-09-06 09:30:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2017 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta nauczyciela oraz zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żabnica w sprawie dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej oraz rozwiązania zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców przysiółków wsi Żabnica.
 10. Rozpatrzenie petycji Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Cięcinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i świadczone są usługi hotelarskie .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live