Urząd Gminy Łuków


LIV sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2022-08-31 10:11:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gręzówka Kolonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Krynka, na czas oznaczony do 5 lat w trybie bezprzetargowym. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Gręzówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredyty w rachunku bieżącym na 2023 rok z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live