Urząd Gminy Inowłódz


LIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-08-25 13:06:20

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji oraz LII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  1. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Inowłódz ze Stowarzyszenia Zamek Kazimierzowski – Centrum Kultury w Inowłodzu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału 3/4 nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 996/2 w obrębie Brzustów, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowłódz na lata 2022-2026 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Inowłódz na lata 2021-2032” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na LI sesji Rady Gminy Inowłódz
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live