Urząd Gminy Inowłódz


LII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-07-28 13:13:44

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2022/2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowłódz na lata 2022-2026 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 1 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12
 9. Rozpatrzenie uchwały o przekazaniu petycji dotyczącej naprawy programów ochrony powietrza do organu właściwego w sprawie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 10. Zapytania, wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live