Urząd Gminy Inowłódz


LI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-06-23 12:02:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Inowłódz za 2021 rok:
  1. debata nad Raportem,
  2. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowłódz wotum zaufania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2021 rok:
  1. zapoznanie z Uchwałą Nr III/71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2021 rok,
  3. zapoznanie z Uchwałą Nr III/159/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz w sprawie absolutorium za 2021 rok,
  4. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2021 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/117/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na L sesji Rady Gminy Inowłódz
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live