Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LVI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2021r. oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki nr 115/2) 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki 1056/4) 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika "Aleja lipowa". 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap X". 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Kleks" w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Kleks" w Kłodawie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 (dod.pkt.) 19. Przedstawienie protokołu nr 28/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt.” Kontrola wydatków związanych z przebudową ul. Łąkowej w Kłodawie z 2021 r. „Kontrola pod względem zasad stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie”. 20. Interpelacje i wnioski radnych. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad sesji.

sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-05-20 09:56:33

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live