Urząd Gminy Inowłódz


L sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-05-26 13:08:47

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja o stanie zdrowia na terenie Gminy Inowłódz za 2021 rok
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie petycji dotyczącej naprawy programów ochrony powietrza Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Inowłódz
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLIX sesji Rady Gminy Inowłódz
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live