Urząd Gminy Dynów


XL sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2022-05-09 09:32:25

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVII(216)2022 Rady Gminy Dynów z dnia 07 lutego 2022 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. 4. Podjecie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 5. 5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. 6. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dynów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2021.
 11. 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok w Gminie Dynów.
 12. 12. Ocena zasobów pomocy społeczne w Gminie Dynów za 2021 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live