Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołów LIII i LIV sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności komisariatu za 2021 r. 6. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2025" 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 10. Interpelacje i wnioski radnych 11. Wolne wnioski 12. Zamknięcie obrad sesji

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-04-28 10:39:52

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live