Urząd Gminy Łuków


XLVIII sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2022-04-29 10:08:14

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Łuków dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Łazy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Sprawy różne i wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live