Urząd Gminy Inowłódz


XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-04-28 13:07:17

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Inowłódz za 2021 rok w zakresie:
  1. ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim
  2. porządku i bezpieczeństwa publicznego – Komisariat Policji w Czerniewicach
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2028 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Inowłódz za bezzasadną Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 – 2023 za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021 oraz z realizacji zadań wynikających z programu za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Informacja z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLVIII sesji Rady Gminy Inowłódz
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 20. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live