Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu LII sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o Dyrektora Przedszkola nr 1 im.Jana Brzechwy w Kłodawie 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot koszów podróży służbowych 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 4 marca 2022 r. według właściwości 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kłodawa 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w roku 2022" 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim - dod.pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - dod. pkt. 20. Zapoznanie radnych z protokołem nr 27/2022 z dnia 21 marca 2022 r.Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej - Kolonii w 2021 r. oraz Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi w miejscowości Łążek w 2021 r." - dod. pkt. 21. Interpelacje i wnioski radnych 22. Wolne wnioski 23. Zamknięcie obrad sesji

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-03-31 10:29:13

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live