Urząd Gminy Inowłódz


XLVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-03-31 13:06:19

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XLVI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. XLVII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/252/21 Rady Gminy Inowłódz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz, położonej w Inowłodzu przy ul. Zamkowej, oznaczonej nr działki 1105/4 w obrębie Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/284/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z sal obiektu zamku Kazimierza Wielkiego i świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowłódz na lata 2022-2026 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/280/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia działań ratowniczych związanych z COVID-19 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/114/2008 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” w charakterze członka zwyczajnego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz za 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 22. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w II półroczu 2021 roku
 23. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLVI sesji Rady Gminy Inowłódz
 24. Interpelacje i zapytania
 25. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 26. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live