Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu LI sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gm.Kłodawa 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kłodawa 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dąbie a Gminą Kłodawa w przedmiocie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie śwaidczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B - ( dod. pkt.) 16. Zapoznanie radnych z protokołem nr 26/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 lutego 2022 r. w siedzibach Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r.:( dod.pkt.) 17. Interpelacje i wnioski radnych 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad sesji

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-02-24 10:25:01

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live