Urząd Gminy Inowłódz


XLVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-02-24 13:06:30

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja z zakresu działalności Inowłodzkiego Klubu Sportowego za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z sal obiektu zamku Kazimierza Wielkiego i świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowłódz na lata 2022-2026 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Rozpatrzenie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/207/21 Rady Gminy Inowłódz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Rozpatrzenie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2022-2034 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego ramowego planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz na 2022 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia działań ratowniczych związanych z COVID-19 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLV sesji Rady Gminy Inowłódz
 22. Interpelacje i zapytania
 23. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 24. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live