Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu L sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2021 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiejw Kłodawie na 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot kosztów podróży służbowych 16. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Kłodawa - (dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę - (dod.pkt.) 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 19. Interpelacje i wnioski radnych 20. Wolne wnioski 21. Zamknięcie obrad sesji

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-01-27 10:24:20

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live