Urząd Gminy Inowłódz


XLV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2022-01-27 13:03:36

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Inowłódz
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 8. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania imiennych składów osobowych członków Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Inowłódz na lata 2021-2024” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLIV sesji Rady Gminy Inowłódz
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live