Urząd Gminy Inowłódz


XLIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-12-30 12:06:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XLII sesji Rady Gminy Inowłódz, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. XLIII sesji Rady Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021 – 2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
  1. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2022 roku,
  2. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz,
  4. dyskusja.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLII sesji Rady Gminy Inowłódz
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live