Urząd Gminy Inowłódz


XLII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-11-25 13:05:58

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie opłaty targowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK” w Spale Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowłódz na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała w gminie Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała w gminie Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 11
 20. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 24. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLI sesji Rady Gminy Inowłódz
 25. Interpelacje i zapytania
 26. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 27. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live