Urząd Gminy Lutowiska


XXX Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 23 listopada 2021 r.

LUTOWISKA
2021-11-23 09:52:09

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie Protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz Uchwały Nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 października 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit pod firmą „BIESZCZADY” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live