Urząd Miasta Ostrołęki


LI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-10-28 08:08:15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki jako pkt. 6 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Dyskusja w punktach 17 i 18 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Miasta Ostrołęki jako pkt. 18a Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia roku 2022 w mieście Ostrołęka - Rokiem Władysława Bartoszewskiego, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na Cmentarzu Miejskim w Ostrołęce oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów tego cmentarza, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 23
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrołęka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki II kadencji, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pana Sławomira Mąki), Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pana Janusza Łępickiego), Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 wraz z autopoprawką, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Miasta Ostrołęki, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc wrzesień 2021 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 21. Przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi Pana J.P. w sprawie planowanej budowy ulicy Kolejowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 22. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live