Urząd Gminy Inowłódz


XLI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-10-28 09:06:45

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2021 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/162/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Inowłódz zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4330E Sługocice – Zakościele na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do granicy Gminy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /dz. nr: 646, 644/9, 644/10, 644/12 w Inowłodzu/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XL sesji Rady Gminy Inowłódz
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live