Urząd Gminy Zakrzew


XXXII/2021 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2021-09-14 08:43:32

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołów: Nr XXXI/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2027 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w 2021 roku na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego dla cierpiących na nowotwory dzieci, młodzieży i dorosłych w Sołtykowie pn. „Hospicjum stacjonarne – Gościniec Królowej Apostołów” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakrzew w roku szkolnym 2021/2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Zakrzew z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew w 2021 roku” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, określonej działką nr 118 położonej w obrębie Stefanów Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce o nr 310/3, dz. 311/1 obręb 0019 stanowiącej drogę Skarbu Państwa położone w miejscowości Dąbrówka Nagórna, gmina Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live