Urząd Gminy Marklowice


Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 30 września 2021 roku/ godz. 16:00

Sala obrad w urzędzie Gminy Marklowice.
2021-10-04 09:15:26

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji w dniu 13 września 2021 roku. Głosowanie jawne
 5. Bezpieczeństwo w Gminie Marklowice.
  1. Stan bezpieczeństwa w Gminie Marklowice za okres od stycznia do września 2021 roku - ref. Komendant Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. podinsp. mgr Wiesław Dryja.
  2. Działalność OSP w Marklowicach w roku bieżącym - ref. Prezes OSP Piotr Skupień
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdania:
  1. o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy
  2. na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta
  3. realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu czerwcu i sierpniu 2021 r. - ref. Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy
  4. o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy
  5. z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji
  6. ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. del. A. Kądziela
  7. ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. del. M. Sieniawski
 8. Podjęcie uchwał sesyjnych w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Marklowice na rok szkolny 2021/2022 . Głosowanie jawne
  2. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Głosowanie jawne
  3. określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Marklowice. Głosowanie jawne
  4. uznania skargi na Wójta Gminy Marklowice za bezzasadną. Głosowanie jawne
  5. zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok. Głosowanie jawne
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Ustalenie terminu następnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live