Urząd Gminy Bukowsko


XXXIV sesja rady Gminy

sala narad Urzedu Gminy
2021-08-30 07:54:17

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjęcie uchwał.
 7. Uchwała Nr XXXIV/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Uchwała Nr XXXIV/319/2021 w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Bukowsko porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Uchwała Nr XXXIV/320/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bukowsko innym instrumentem płatniczym Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Uchwała Nr XXXIV/321/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Uchwała Nr XXXIV/322/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Uchwała Nr XXXIV/323/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Uchwała Nr XXXIV/324/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Uchwała Nr XXXIV/325/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Uchwała Nr XXXIV/326/2021 w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Bukowsku poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Uchwała Nr XXXIV/327/2021 w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych w Gminie Bukowsko na lata 2021-2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Uchwała Nr XXXIV/328/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Bukowsko, zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowsko. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Uchwała Nr XXXIV/329/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live