Urząd Gminy Bukowsko


XXXIII sesja Rady Gminy

sala narad Urzedu Gminy
2021-07-19 10:14:09

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Raport o stanie Gminy Bukowsko za rok 2020 i jego rozpatrzenie
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Bukowsko za rok 2020.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/299/2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bukowsko. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bukowsko
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowsko.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/300/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko w sprawie sprawozdana z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2020 rok i sprawozdania finansowego Gminy Bukowsko za 2020 rok (Wniosek Komisji Rewizyjnej).
 15. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bukowsko wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 16. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Nr XXXIII/301/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bukowsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał. Dyskusja. Podjęcie uchwał.
 18. Uchwała Nr XXXIII/ 302/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Bukowsko, zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 19. Uchwała Nr XXXIII/303/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bukowsko w roku szkolnym 2021/2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 20. Uchwała Nr XXXIII/304/2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 21. Uchwała Nr XXXIII/305/2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 22. Uchwała Nr XXXIII/306/2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 23. Uchwała Nr XXXIII/307/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 24. Uchwała Nr XXXIII/308/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sanockiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 25. Uchwała Nr XXXIII/309/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nagórzany Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 26. Uchwała Nr XXXIII/310/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nagórzany Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 27. Uchwała Nr XXXIII/311/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nagórzany Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 28. Uchwała Nr XXXIII/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 29. Uchwała Nr XXXIII/313/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nagórzany stanowiącej własność Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 30. Uchwała Nr XXXIII/314/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 31. Uchwała Nr XXXIII/315/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 32. Uchwała Nr XXXIII/316/2021 w sprawie zaciągniecia zobowiązania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 33. Uchwała Nr XXXIII/317/2021 w sprawie zmianw uchwale budżetowej na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 34. Interpelacje i zapytania.
 35. Wolne wnioski.
 36. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live