Urząd Gminy Inowłódz


XXXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-06-25 12:11:40

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Inowłódz za 2020 rok:
  1. debata nad Raportem,
  2. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowłódz wotum zaufania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2020 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2020 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2020 rok:
  1. zapoznanie z Uchwałą Nr V/82/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2020 rok,
  3. zapoznanie z Uchwałą Nr V/136/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz w sprawie absolutorium za 2020 rok,
  4. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2020 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2021-2030 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXVI sesji Rady Gminy Inowłódz
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live