XLV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-05-27 07:50:09

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 1) Przesunięcie terminu załatwienia skargi Pani B.S. z dnia 17 maja 2021 do 30 czerwca 2021 r. Głosowanie jawne
 4. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Dyskujsa w punktach 17 i 18 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Wprowadzenie pkt 10 - rozpatrzenie skarg Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozparzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmienijącej uchwałę w sprawie uchwalenie Regulainu czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrołęka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 10. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
  1. 1)skarga Pani B.S. z dnia 17 maja 2021 r. przesunięcie terminu do 30 czerwca 2021 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. 2) skarga Pani B.J. z dnia 27 kwietnia 2021 r. przesunięcie terminu do 30 czerwca 2021 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  3. 3) pisma Pani B.J. z dnia 4 maja 2021 r. i 17 maja 2021 r. przekazanie do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  4. 4) wniosek Pani E.M. z dnia 11 maja 2021 r. przekazanie do Prezydenta Miasta Ostrołęki według właściwości. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 3” w Ostrołęce wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ostrowska” w Ostrołęce wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolejowa I” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Programu wspierania dla osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego w budynkach przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania wraz z autopoprawką wnioskodawcy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 23
  1. Głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania wraz z autopoprawką wnioskodawcy. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 10 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 23
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 19. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy M. Ostrołęka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 20. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022 za rok 2020. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 21. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 22. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżącch za miesiąc kwiecień 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 23. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live