Urząd Gminy Inowłódz


XXXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-05-27 13:03:28

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Inowłódz za 2020 rok w zakresie:
  1. ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim
  2. porządku i bezpieczeństwa publicznego – Komisariat Policji w Czerniewicach
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele w gminie Inowłódz – rejon Zakątek, przyjętego Uchwałą Nr XXII/131/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 marca 2020 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Inowłodzu, stanowiącej własność Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020
 13. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Inowłódz
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXV sesji Rady Gminy Inowłódz
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live