XXXIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności Komisariatu za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Solna Dolina" za 2020 rok z uwzględnieniem pozyskanych środków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Kłodawie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2043. 18. Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: a) Protokół Nr 19/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok" b) Protokół Nr 20/2021 z dnia 11 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok". c) Protokół Nr 21/2021 r. z dnia 17 marca 2021r. z kontroli nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej Kolonii". 19. Interpelacje i wnioski radnych. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad sesji.

online
2021-04-29 10:39:06

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady sesji
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live