XXXVI sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2021-04-30 10:07:16

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Łuków.
  1. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
  2. Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  3. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łuków na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Ryżki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Grobelka w miejscowości Ławki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zawadzkich w miejscowości Ryżki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany zapisów tekstowych dla obszarów PU - zabudowy produkcyjno - usługowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Szczygły Górne. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Czerśl. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Ryżki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Rzymy Las. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 24. Sprawy różne i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live