XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

Sala narad Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowej 5 (budynek OSP)
2021-04-23 09:04:15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Powołanie sekretarza sesji.
  1. Pani Ewa Rodkiewicz
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu niektórych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zagórz umowy wykonawczej /DRUK NR 5/ Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 6. w sprawie przyjęcia sołectwa Tarnawa Dolna do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” /DRUK Nr 1/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tarnawa Dolna, /DRUK Nr 2/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2021 rok, DRUK Nr 3/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2021-2030, /DRUK NR 4/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu niektórych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zagórz umowy wykonawczej /DRUK NR 5/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live