Urząd Gminy Bukowsko


XXXI sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2021-04-19 08:42:10

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bukowsko z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjecie uchwał:
 9. Uchwała Nr XXXI/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Rymanów Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Uchwała Nr XXXI/268 /2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Lesko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Uchwała Nr XXXI/269 /2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Lesko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Uchwała Nr XXXI/270 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Uchwała Nr XXXI/271 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Uchwała Nr XXXI/272 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Uchwała Nr XXXI/273 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Uchwała Nr XXXI/274 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Uchwała Nr XXXI/275 /2021 w sprawie zmian w uchwale w budżetowej na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Uchwała Nr XXXI/276 /2021 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Uchwała Nr XXXI/277/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live