XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2020 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bierzwiennej Krótkiej gmina Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Kłodawa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2021. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (dod.pkt.) 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.

online
2021-03-25 10:29:38

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady sesji.
  4. Obrady sesji.
  5. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live