XXX sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzędu Gminy Bukowsko
2021-03-29 15:09:13

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie chwał. Dyskusja podjęcie uchwał.
 6. Uchwała Nr XXX/263/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę porozumienia z gminą Miasta Sanoka w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Uchwała Nr XXX/264/2021 w sprawie zgłoszenia sołectwa Nowotaniec do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Uchwała Nr XXX/265/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Uchwała Nr XXX/266/2021 w sprawie zmiany uchwały NR XII/110/2019 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 października 2019r w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Bukowsko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live