XXIII Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 marca 2021 r.

Urząd Gminy Lutowiska
2021-03-30 10:02:12

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zamiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2021 roku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Brzegach Górnych w drodze bezprzetargowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 15
 14. Informacja o pracy Wójta między sesjami Głosowanie jawne
 15. Wolne wnioski i zapytania Głosowanie jawne
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live