Urząd Gminy Inowłódz


XXXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz w Zamku Króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-03-25 13:04:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w II półroczu 2020 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021 oraz realizacji zadań wynikających z programu za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023 za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 15. Przyjęcie informacji z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2020 roku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2020 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 18. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXIII sesji Rady Gminy Inowłódz
 19. Interpelacje i zapytania
 20. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 21. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live