XXIX sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2021-03-15 08:53:01

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjecie uchwał:
 6. Uchwała Nr XXIX/257 /2021 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Bukowsko oraz zasad ich używania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Przerwa w obradach
 8. Uchwała Nr XXIX/258/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Uchwała Nr XXIX/259 /2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Uchwała Nr XXIX/260 /2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Uchwała Nr XXIX/261/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Uchwała Nr XXIX/262 /2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 15. Informacja dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez GOPS w 2020 r.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live