XXXVI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów osiedli Gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Lubońku gmina Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Interpelacje i wnioski radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad sesji.

sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
2021-02-25 10:30:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady sesji.
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live