Urząd Gminy Zakrzew


XXVII/2021 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2021-02-25 08:43:02

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołów: Nr XXV/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Nr XXVI/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2027 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Zakrzewie na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew w 2021 roku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/192/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce o nr 178 stanowiącej drogę gminną w miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Zakrzew w Uchwale Budżetowej na rok 2021
 21. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy w Zakrzewie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027
 22. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok – termin złożenia do 30 kwietnia 2021 rok
 23. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 24. Wolne wnioski
 25. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live