PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 8. Omówienie planu zadań gospodarczych na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgierska Górka w roku 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Węgierska Górka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Węgierska Górka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Węgierska Górka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2026.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Zapytania.
 22. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live