Obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji w dniu 28 stycznia 2021 r.

Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Komańczy.
2021-01-28 09:09:04

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Przyjęcie zmian do porządku obrad. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  1. Przyjęcie protokołu nr XXV z dnia 30 listopada 2020 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie protokołu nr XXVI z dnia 21 grudnia 2020 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2021 rok:
 9. 7.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej i odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 10. 7.2. odczytanie opinii Komisji ds. budżetu,
 11. 7.3. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  1. Głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy Komańcza Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2020 roku. Głosowanie jawne
 18. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2020 roku.
 20. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live