XXXV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej. 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budzetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 26/85, 26/86, 26/87, 26/88 położonych w obrębie Wólka Czepowa. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Jaworową w miejscowości Kłodawa. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 18. Interpelacje i wnioski radnych. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad sesji.

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
2021-01-28 10:30:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live