Urząd Gminy Inowłódz


XXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2021-01-29 13:08:25

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
  6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
  7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
  9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXI sesji Rady Gminy Inowłódz
  11. Interpelacje i zapytania
  12. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
  13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live